ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Πρόγραμμα "Καλλικράτης" - Ημερίδες για την ακίνητη περιουσία

  Ημερίδες ενημέρωσης
  για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος καταγραφής και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ
  στο πλαίσιο της πράξης
  "Καταγραφή και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού",
  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

  Επιστροφή