ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Εισαγωγή

Την περίοδο αυτή, πιο επιτακτικά σε σχέση με το παρελθόν, η Αυτοδιοίκηση καλείται να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών της, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει έγκαιρα δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, μεριμνώντας παράλληλα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός χρηματοδοτήσεων που δημιούργησε η ΕΕΤΑΑ, επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη που δημιουργείται για την εξεύρεση πόρων και φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών της.

Για το σκοπό αυτό καλύπτει όλες τις πηγές χρηματοδότησης, εθνικές και ευρωπαϊκές, που μπορεί να αξιοποιήσει η Αυτοδιοίκηση, παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα – πρόσκληση και δίνει τα «κλειδιά» που χρειάζονται για την αποκωδικοποίηση και την άμεση αντίληψη της φιλοσοφίας και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχει η κάθε πρόσκληση.

Προκειμένου τα νέα και οι πληροφορίες του οδηγού να φτάνουν έγκαιρα στους Δήμους, η ΕΕΤΑΑ θα αξιοποιήσει την ηλεκτρονική υποδομή που διαθέτει για να ενημερώνει το δίκτυο των στελεχών όλων των υπηρεσιών προγραμματισμού των Δήμων.

Δεδομένου ότι στόχος της ΕΕΤΑΑ είναι, αφενός μεν η δυναμική λειτουργία του οδηγού, αφετέρου δε η διαρκής βελτίωση του, παρακαλούμε να αποστέλλετε σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις, εφόσον επιθυμείτε, στη διεύθυνση fundings@eetaa.gr.

Καλή πλοήγηση

Είσοδος στον οδηγό