ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Μητρώα Εξωτερικών Συνεργατών

  Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα Αυτοδιοίκησης, καθώς και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και Δικαιούχος Πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και ενεργειών και με ίδια μέσα.

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύναται να αξιοποιεί φυσικά πρόσωπα ως εξωτερικούς συνεργάτες, συνάπτοντας με αυτούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση εξειδικευμένου και σαφώς καθορισμένου φυσικού αντικειμένου.

  Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της δημοσιότητας, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει συγκροτήσει και τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο τρόπο Μητρώα Εξωτερικών Συνεργατών, μέσω των οποίων αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων.

  Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. τηρεί τα εξής Μητρώα Εξωτερικών Συνεργατών:

  α. Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων

  β. Μητρώο Εκπαιδευτών και λοιπών Συντελεστών Ενεργειών Επιμόρφωσης και Κατάρτισης

  γ. Μητρώο Αξιολογητών και Ελεγκτών για Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις που υλοποιούνται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της ΕΕΤΑΑ

  Βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψήφιου και την ένταξή του σε οποιοδήποτε Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί η κατοχή Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η τουλάχιστον τριετής για το Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών καθώς και το Μητρώο Εκπαιδευτών και λοιπών Συντελεστών Ενεργειών Επιμόρφωσης και Κατάρτισης και διετής για το Μητρώο Αξιολογητών και λοιπών Συντελεστών Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων επαγγελματική εμπειρία του σε αντικείμενο συναφές με τα θεματικά πεδία που αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πέραν αυτού, η ένταξη σε κάποιο Μητρώο μπορεί να προϋποθέτει και άλλα προσόντα τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Επιπλέον προσόντα του υποψηφίου, όπως ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κλπ, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών για την αξιοποίησή τους στα συγκεκριμένα έργα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μητρώων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Το εν λόγω Σύστημα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, δια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων βιογραφικού σημειώματος, υποβολής αιτήσεων σε ένα ή περισσότερα Μητρώα και παρακολούθησης της πορείας ένταξης.

  Ειδικότερα, για την ένταξη νέων συνεργατών σε κάποιο Μητρώο, οι ως άνω υποβληθείσες νέες αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Δομή Λειτουργίας του Μητρώου), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη Διοίκηση της εταιρίας την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων. Η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. λαμβάνει την σχετική απόφαση, η οποία αρχειοθετείται και εισάγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη να ενημερωθεί, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, για την κατάσταση της αίτησής του.

  Η επιλογή συνεργατών για την ανάθεση της εκτέλεσης έργου για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. γίνεται με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμοδίου στελέχους της εταιρίας. Για τον σκοπό αυτό, το αρμόδιο στέλεχος αναζητά στο αντίστοιχο Μητρώο τους ενταγμένους σε αυτό συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων και διερευνά τη διαθεσιμότητά τους για την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια τεκμηριώνει την επιλογή του και εισηγείται στη Διοίκηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.

  Μετά τα παραπάνω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να προχωρήσουν στη δημιουργία λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώων της εταιρίας, στη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και στην υποβολή αιτήσεων σε ένα ή περισσότερα Μητρώα. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σε χρόνο που θα επιλέξει η εταιρία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στα αντίστοιχα Μητρώα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

  Για την είσοδό σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο: http://mitrwa.eetaa.gr και ακολουθήστε της παρεχόμενες οδηγίες.

  Για την είσοδό σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn

  Επιστροφή