ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού - Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού


   

  Εισηγήσεις στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης Απλούστευσης των διαδικασιών των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού (30/3/2022)

   

  Περίληψη των παραδοτέων του έργου

   

  Περιγραφή του Έργου

   

  Επιτελική σύνοψη Παραδοτέων του Υποέργου 2

   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 1: Περιγραφή υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου / Αποτύπωση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 2: Στρατηγικός σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου / Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίησητων διαδικασιών λειτουργίας / Αλλαγές στη νομοθεσία των ΟΤΑ


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 3: Εκπόνηση προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 4: Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 5: Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο / Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης


   

  Επιτελική σύνοψη Πακέτου εργασίας 6: Πιλοτικές εφαρμογές


   

  Ημερίδες δημοσιότητας

  Απολογισμός ημερίδων


   

  Διαγωνισμός Υποέργου 2

   


   

  Επιστροφή