ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • ΕΕΤΑΑ ΤΠΔ

  Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των Ο.Τ.Α. μέσω Τ.Π.Δ. - Δράση Β'

  Η ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων (Τ.Π.Δ.) έχει αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Τ.Π.Δ. με την υπ’ αριθμ. 2/89947/ΔΕΦ/29-12-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

  Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει αναλάβει :

  • την υποστήριξη του Τ.Π.Δ. στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων με σύνταξη σχετικής έκθεσης,
  • τη μηχανογραφική επεξεργασία και διαχείρισή τους καθώς και
  • την παρακολούθηση της επιχορήγησης μέχρι την υλοποίηση του έργου στο οποίο αφορά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην τροποποίηση της από 12-7-2017 προγραμματικής σύμβασης, που υπεγράφη μεταξύ αυτής και του Τ.Π.Δ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

  Αναλυτικότερα :

  • H Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα παραλαμβάνει από το Τ.Π.Δ. την πρόταση του Δήμου και θα συντάσσει προς το Τ.Π.Δ. σχετική έκθεση,
  • H έγκριση ή μη της πρότασης θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.
  • Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς.

  Για την υποστήριξη των δικαιούχων ΟΤΑ αναφορικά με επιπλέον πληροφορίες και ερωτήματα που αφορούν το εν λόγω πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να αποστέλλουν τα σχετικά ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση meletestpd@eetaa.gr, όπου η ΕΕΤΑΑ σε εύλογο χρονικό διάστημα και μέσω της ιστοσελίδας της θα αναρτά στο Πεδίο «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Των ΟΤΑ», «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις» τις απαραίτητες πληροφορίες.


  Επιστροφή