ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Προφίλ Αγοραστή

  Αναθέτουσα Αρχή

  Ποιοι είμαστε

  Με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018 με την οποία προστέθηκε περ. (ε) στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. απέκτησε την δυνατότητα, μέσω προγραμματικής σύμβασης, να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών με δήμους που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή με δήμους που έχουν τεχνική επάρκεια αλλά δεν διαθέτουν όμως τεχνικό υπάλληλο της απαιτούμενης ειδικότητας. Σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. δημιουργήθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Τεχνικών Μελετών Ο.Τ.Α., το οποίο συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2019. Με τις ανωτέρω διατάξεις η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έχει συνάψει προγραμματικές συμβάσεις ή βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης με νησιωτικούς κυρίως δήμους και λειτουργώντας ως αναθέτουσα αρχή δημοπρατεί στα πλαίσια των συναφθέντων προγραμματικών συμβάσεων τις προβλεπόμενες σε αυτές δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών.

  Με τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 4674/2020, που προώθησε το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να συνάπτει, σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του ν.4412/2016, προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που οι τεχνικές τους υπηρεσίες δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Περαιτέρω με το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου διευρύνθηκε η δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, μέσω προγραμματικής συμβάσης, να αναλαμβάνει αφενός τις υπόλοιπες αρμοδιότητες τεχνικών υπηρεσιών και αφετέρου αυτές των υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν.3852/2010 (Α΄ 87).

  Με το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην διοικητική υποστήριξη των Ο.Τ.Α., κυρίως αυτών που δεν έχουν τεχνική επάρκεια, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν ισάξια με τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α. την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης, κυρίως του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» αλλά και να υποστηριχθούν στην διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών.

  Για την υποβοήθηση της αποστολής της, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου του ν. 4690/2020, κατάρτισε ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών από το οποίο αποκλειστικά επιλέγεται προσωπικό όποτε απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει με τους Ο.Τ.Α.

  Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μπορεί να :

  • λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για μελέτες τεχνικών έργων των Δήμων, ενώ επιπροσθέτως μπορεί να εκπονεί μελέτες και με αυτεπιστασία (in house) τηρώντας τις προϋποθέσεις των άρθρου 12 του ν. 4412/16
  • λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τεχνικά έργα των δήμων,
  • διαθέτει μηχανικούς σε Δήμους μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου μηχανικών έπειτα από σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για:
   • την υποστήριξη του στην εκπόνηση μελετών και την ωρίμανση των έργων
   • την επίβλεψη έργων
  • παρέχει Διοικητική Υποστήριξη για τις υπηρεσίες δόμησης και γενικά τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων

  Με την 595/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενόψει και των διευρυμένων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν για την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. το «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Τεχνικών Μελετών Ο.Τ.Α» μετεξελίχθηκε σε «Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας»

  Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής

  Επίσημη επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.
  Ταχ. διεύθυνση : ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, Ταχ. κωδικός : 10436, Πόλη : ΑΘΗΝΑ
  Κωδικός NUTS : EL303
  Τηλεφωνικό κέντρο : 2131320600, φαξ : 2131320666
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@eetaa.gr, διεύθυνση στο διαδίκτυο : www.eetaa.gr

  Όργανα της Αναθέτουσας Αρχής

  Σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και τις διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τα προβλεπόμενα όργανα για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 είναι τα παρακάτω:

  Αποφαινόμενο Όργανο και Προϊσταμένη Αρχή : Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
  Τεχνική και Διευθύνουσα υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
  Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

  Αναθέτουσα Αρχή | Διαδικασίες Ανάθεσης | Προκηρύξεις | Συμβάσεις | Μελλοντικές Προκηρύξεις
  Σχετικές ιστοσελίδες | Συχνές ερωτήσεις

  Επιστροφή