ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - ΕΕΤΑΑ

  Η διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., πραγματοποιείται από τις καθ’ ύλη αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, σύμφωνα με το νόμο 3614/2007 και το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

  Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με το νόμο 3614/2007 ανέλαβε καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Ο ρόλος της επεκτάθηκε με το νόμο 4024/2011 σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Με την με αρ. 2803/9.12.2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμβάνει τη διαχείριση κατηγοριών έργων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματατου ΕΣΠΑ 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 383.184.316,00 ευρώ

  Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει προσαρμόσει κατάλληλα την Οργανωτική της Δομή και έχει δημιουργήσει Ειδικό Τομέα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), ο οποίος περιλαμβάνει την Μονάδα Α’, Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων και τη Μονάδα Β’, Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων.

  Μονάδα Α’ Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης.
  Καλύπτει όλες τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΑΑ ως ΕΦΔ συγκεκριμένων κατηγοριών δράσεων, από την τυχόν αναγκαία περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – φορέων της Τ.Α., μέχρι και την εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής / επιχορήγησης των δικαιούχων – φορέων της Τ.Α.

  Μονάδα Β’ Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων.
  Καλύπτει όλες τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΑΑ ως ΕΦΔ συγκεκριμένων κατηγοριών δράσεων, από την εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής / επιχορήγησης, την παρακολούθηση συμμόρφωσης των συγχρηματοδοτουμένων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, μέχρι και την διασφάλιση της είσπραξης από τους δικαιούχους του συνολικού ποσού της δημόσιας συνεισφοράς.

  Ταυτότητα | Προσκλήσεις Ε.Π. | Ε.Π. Ε.Σ.Π.Α | Θεσμικό πλαίσιο | Υλοποίηση | Δημοσιότητα
  Προκηρύξεις | Νέα - Ανακοινώσεις | Χρήσιμες συνδέσεις

  Επιστροφή