ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Η Εταιρία / Δίκτυα Συνεργασιών

  Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο φορέων:

  Α. του εσωτερικού:

  • Υπουργεία
  • Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες
  • Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια
  • Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμους
  • ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)
  • Αναπτυξιακές Εταιρίες και Συμβούλους Ανάπτυξης
  • Τοπικούς Κοινωνικούς φορείς και συλλογικά όργανα
  • ΓΣΕΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΑΕΔ

  Β. της Ευρωπαϊκής Ενωσης:

  • Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR/CCRE)
  • Συμβούλιο των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ε.Ε. (CRPM)
  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (ESN)
  • Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης (ARE)
  • Ευρωπαϊκή Ενωση Αναπτυξιακών Εταιριών (EURADA)

  Γ. και διεθνείς:

  • Διεθνής Ενωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (IULA)
  • Διεθνές Δίκτυο Θυγατρικών Εταιριών (IDCN)
  • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)