ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Η Εταιρία / Υπηρεσίες

  Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. παρέχει υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα, σε θέματα:

  Νομικά
  • νομική υποστήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης
  • επεξεργασία προτάσεων για τη σύνταξη νομοθετημάτων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση
  • οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των νομικών συμβούλων της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της
  • σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης

  Θεσμών και Οργάνωσης

  • αποκέντρωση και ανάπτυξη των δομών προγραμματισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • ενδυνάμωση της διαδημοτικής συνεργασίας
  • βελτίωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης
  • εκπόνηση μελετών και επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης

  Επιχειρηματικής δράσης

  • εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για σύσταση επιχειρήσεων
  • υποστήριξη στα θέματα που προκύπτουν κατά το στάδιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος, προώθηση πωλήσεων, εκπαίδευση -κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, διοίκηση, πολιτικές προσωπικού

  Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

  • υποστήριξη στο σχεδιασμό, στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε εθνικά, περιφερειακά ή κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες
  • ενίσχυση της διαδημοτικής, διαπεριφερειακής και διευρωπαϊκής συνεργασίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης
  • αξιοποίηση των μέτρων "τεχνικής βοήθειας" των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την υποστήριξη των παραγωγικών δράσεων της Αυτοδιοίκησης σε όλους τους οικονομικούς τομείς
  • υποβοήθηση στην υλοποίηση εγκεκριμένων και ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα έργων της Αυτοδιοίκησης

  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  • πληροφόρηση - ενημέρωση σε ζητήματα περιβάλλοντος (έκδοση εγχειριδίων πρακτικών οδηγιών, διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και συνεδρίων)
  • εκπόνηση προδιαγραφών, τεχνικών μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • σχεδιασμός - υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων
  • προώθηση θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς
  • υποστήριξη των παρεμβάσεων της Αυτοδιοίκησης που στοχεύουν στη βελτίωση ποιότητας ζωής των αστικών χώρων

  Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • ανάπτυξη και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού
  • επιμόρφωση αιρετών και στελεχών σε θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • τεκμηρίωση πληροφοριών
  • ολοκλήρωση των παρεχομένων υπηρεσιών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Πολυμέσα)

  Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ανθρώπινου Δυναμικού

  • υποστήριξη και ανάπτυξη πολιτικών της Αυτοδιοίκησης και πιλοτικών παρεμβάσεων με στόχο την κοινωνικοοικονομική ένταξη ανέργων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (παλιννοστούντες, πρώην εξαρτημένοι, γυναίκες κλπ.) στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών του κοινωνικού τομέα
  • υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης στον προγραμματισμό και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξη μεθοδολογίας εκπαίδευσης και αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων
  • συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση τοπικών πολιτιστικών πολιτικών και στην ανάπτυξη πολιτιστικών δικτύων
  • υλοποίηση πρότυπων πολιτιστικών σχεδίων δράσης σε καινοτόμους τομείς με στόχο την αξιοποίηση και προστασία των πολιτιστικών αγαθών της χώρας

  Δημοσιότητας και Επικοινωνίας

  • δημοσιοποίηση και προβολή πρότυπων δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των φορέων της Αυτοδιοίκησης
  • υποστήριξη ενεργειών προβολής και δημοσιότητας των πρωτοβουλιών της Αυτοδιοίκησης και των συλλογικών οργάνων της
  • ενημέρωση και πληροφόρηση της Αυτοδιοίκησης για Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες
  • έκδοση ενημερωτικού δελτίου, βιβλίων και πρακτικών οδηγών που αφορούν στις ανάγκες, τους σχεδιασμούς και τους προβληματισμούς της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη