Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των ΟΤΑ και τη μετάβαση της Τ.Α. στην Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (2007)
Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002 (2006)
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) (2006)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού ετών 2000-2006 (2006)
Η Αριθμητική των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 2002 (2005)
Πρόταση Πολιτικής για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της Απασχόλησης (2005)
Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ (διδακτορική διατριβή Αθ. Τριανταφυλλοπούλου) (2004)
Οι χάρτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2004)
Οργάνωση επισκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα (2003)
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002 (2002)
Πρακτικός οδηγός για δραστηριότητες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2002)
Λεξικό των Διοικητικών Μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων (1912 - 2001) (2002)
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στα ΠΕΠ (ΚΠΣ 2002-2006). Οδηγός Σχεδιασμού (2002)
1ο Πενταετές Πρόγραμμα Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 1997-2001 στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2002)
Ευρώ και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικός Οδηγός Προετοιμασίας (2001)
Γ' ΚΠΣ - Συνοπτικός Οδηγός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (2001)
Απόδημος Ελληνισμός (2001)
Χίος, Ψαρά, Οινούσσες. Χώρος και Πολιτισμός (2001)
Chios, Psara, Oenousses. Cultural Guide (2001)
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999 (2000)

ΕπιστροφήΑρχείο csv