Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Οδηγός του Δημότη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη (2011)
Καλλικράτης. Η εδαφική στρατηγική ανάπτυξης στο πλαίσιο του Καλλικράτη. (2011)
Οι Δήμοι σε αριθμούς στον Καλλικράτη (2011)
Το προφίλ των αιρετών των δήμων και των περιφερειών (2011)
Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Συγκριτικά στοιχεία και χάρτες (2010)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ Α' βαθμού έτους 2009 (2010)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2008 (2009)
Οδηγός Αδειών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (2009)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2007 (2008)
Κοινωνικές παρεμβάσεις εκτός Δομής. Ένα μεθοδολογικό εργαλείο (2008)
Συμβολή στην ανάλυση της διαμόρφωσης ενός Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης (2008)
Νέες κοινωνικές ανάγκες. Νέες προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής (2008)
Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο. Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου (2008)
Εμπειρίες Διαπολιτισμικών δράσεων (2007)
Οδηγός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (2007)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2006 (2007)
Μεθοδολογικός οδηγός για Προγράμματα Κατάρτισης που απευθύνονται σε μικτή ομάδα εργαζομένων (2007)
Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των ΟΤΑ και τη μετάβαση της Τ.Α. στην Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (2007)
Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002 (2006)
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) (2006)

ΕπιστροφήΑρχείο csv