Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης στα Νησιά (2011)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2011)
Ένταξη των παιδιών των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία "Δεύτερη Γενιά" Οδηγός καλών πρακτικών (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Οδηγός του Δημότη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη (2011)
Καλλικράτης. Η εδαφική στρατηγική ανάπτυξης στο πλαίσιο του Καλλικράτη. (2011)
Οι Δήμοι σε αριθμούς στον Καλλικράτη (2011)
Το προφίλ των αιρετών των δήμων και των περιφερειών (2011)
Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη. Συγκριτικά στοιχεία και χάρτες (2010)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ Α' βαθμού έτους 2009 (2010)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2008 (2009)
Οδηγός Αδειών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (2009)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2007 (2008)
Κοινωνικές παρεμβάσεις εκτός Δομής. Ένα μεθοδολογικό εργαλείο (2008)
Συμβολή στην ανάλυση της διαμόρφωσης ενός Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης (2008)
Νέες κοινωνικές ανάγκες. Νέες προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής (2008)
Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο. Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου (2008)
Εμπειρίες Διαπολιτισμικών δράσεων (2007)
Οδηγός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (2007)
Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού έτους 2006 (2007)
Μεθοδολογικός οδηγός για Προγράμματα Κατάρτισης που απευθύνονται σε μικτή ομάδα εργαζομένων (2007)

ΕπιστροφήΑρχείο csv