Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Στρατηγική της Τ.Α. για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα (1993)
Θέα στο Αιγαίο (1993)
View to the Aegean Sea (1993)
Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1993)
Θέματα Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1992)
Οδηγός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (1992)
Οδηγός για τον Εκσυγχρονισμό της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ (1992)
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
Οδηγός για το Αστικό Πράσινο (1992)
ΕΑΠΤΑ - 1 (1992)
Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΟΚ (1992)
Οδηγός ανακύκλωσης απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή (1991)
Συμβασιακές Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1991)
ΚΕΔΚΕ - ΤΕΔΚ Νομικά Κείμενα (1991)
Προγράμματα Συλλογικής υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1991)
Η Αξιοποίηση των Ήπιων Πηγών Ενέργειας (1990)
Αναλυτικό Ευρετήριο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (1990)
Τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και ο ρόλος των ΜΟΠ στην υλοποίησή τους (1990)
Οδηγός για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση των εντύπων των ΟΤΑ (1990)
Νομαρχιακά Συμβούλια: Ιστορία, Λειτουργία, Προοπτικές (Μια πρώτη προσέγγιση) (1990)

ΕπιστροφήΑρχείο csv