Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελληνική Περιφέρεια (Γ' έκδοση) (1995)
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Π.Δ. 410/1995) (1995)
Πολιτιστική Πολιτική και Αναζωογόνηση των Πόλεων Η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης (1994)
Πολιτισμός και Τοπική Δημοκρατία Η αφανής πλευρά μιας προφανούς σχέσης (1994)
Εκσυγχρονισμός του Συστήματος των ιδίων Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1993)
Μεταφορές και Αστική Ανάπτυξη (1993)
Στρατηγική της Τ.Α. για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα (1993)
Θέα στο Αιγαίο (1993)
View to the Aegean Sea (1993)
Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1993)
Θέματα Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1992)
Οδηγός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (1992)
Οδηγός για τον Εκσυγχρονισμό της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ (1992)
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)
Οδηγός για το Αστικό Πράσινο (1992)
ΕΑΠΤΑ - 1 (1992)
Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΟΚ (1992)
Οδηγός ανακύκλωσης απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή (1991)
Συμβασιακές Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1991)
ΚΕΔΚΕ - ΤΕΔΚ Νομικά Κείμενα (1991)

ΕπιστροφήΑρχείο csv