Κατάλογος εκδόσεων
Έντυπο παραγγελίας

Οι Δήμοι σε αριθμούς (2013) (2013)
Οι Δήμοι σε αριθμούς (2012) (2012)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Οκτώβριος 2012) Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2012)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ο Ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στο νέο Δήμο (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Η Απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Πολιτική Προστασία και Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ενδοδημοτική Αποκέντρωση (2011)
Καλλικράτης. Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές. (2011)
Καλλικράτης. Οδηγός του Δημότη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη (2011)
Καλλικράτης. Οδηγός του Πολίτη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις της Περιφέρειας. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πολίτη (2011)
Τα έργα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποστήριξης "Καλλικράτης". (2011)
Καλλικράτης. Πολιτική Προστασία και Αυτοδιοίκηση (2011)
Καλλικράτης. Ο ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στη νέα Περιφέρεια (2011)
Καλλικράτης. Η απασχόληση στην Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση της Περιφέρειας (2011)
Καλλικράτης. Η απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2011)
Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης στα Νησιά (2011)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (2011)
Ένταξη των παιδιών των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία "Δεύτερη Γενιά" Οδηγός καλών πρακτικών (2011)

ΕπιστροφήΑρχείο csv