Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο. Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου

Έτος έκδοσης: 2008    Σελίδες: 160    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΚΠ Equal Α.Σ. Συγκλίσεις "Καινοτόμες Πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο" και αποτελεί μέρος της Δράσης 17 "Διερεύνηση και κααγραφή των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ευπαθείς ομάδες και γυναίκες."
Στόχος της μελέτης είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από την τοπική αυτοδιοίκηση και να συμβάλλει στον προβληματισμό και στη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός μοντέλου για την τοπική αυτοδιοίκηση και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Η μελέτη αποτελείται από 4 μέρη:
Στο Α' μέρος τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο προβληματισμός για το σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής.
Στο Β' μέρος αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο Γ' μέρος εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοινωνικής πολιτικής και πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διατύπωση προτάσεων
Στο Δ' μέρος παρουσιάζονται αφενός οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης μιας νέου τύπου κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου δύο εναλλακτιοκά σενάρια άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Αρχείο pdf

Επιστροφή