Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης" Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 465    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει αναλυτικά το Ν. 3852/10 με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις καθώς και συναφή νομοθεσία.

Αρχείο pdf

Επιστροφή