ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χουτουρίου (Κοζάνης)
Κ. Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χόχλιας (Ευρυτανίας)
Κ. Χράνας (Αρκαδίας)
Κ. Χράνων (Μεσσηνίας)
Κ. Χράνων (Αρκαδίας)
Κ. Χρισσού (Φωκίδος)
Κ. Χριστιάνου (Μεσσηνίας)
Κ. Χριστιανουπόλεως (Μεσσηνίας)
Κ. Χριστού (Λασιθίου)
Κ. Χριστού (Σερρών)
Κ. Χρομοναστηρίου (Ρεθύμνης)
Κ. Χρουπίστης (Φλωρίνης)
Κ. Χρούσας (Αρκαδίας)
Κ. Χρούσων (Κυκλάδων)

Επιστροφή