ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χουτουρίου (Κοζάνης)
Κ. Χόχλιας (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χόχλιας (Ευρυτανίας)
Κ. Χράνας (Αρκαδίας)
Κ. Χράνων (Αρκαδίας)
Κ. Χράνων (Μεσσηνίας)
Κ. Χρισσού (Φωκίδος)
Κ. Χριστιάνου (Μεσσηνίας)
Κ. Χριστιανουπόλεως (Μεσσηνίας)
Κ. Χριστού (Σερρών)
Κ. Χριστού (Λασιθίου)
Κ. Χρομοναστηρίου (Ρεθύμνης)
Κ. Χρουπίστης (Φλωρίνης)
Κ. Χρούσας (Αρκαδίας)
Κ. Χρούσων (Κυκλάδων)

Επιστροφή