Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ

Έτος έκδοσης: 1992    Σελίδες: 90    Έχει εξαντληθεί

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει συνοπτικά και περιεκτικά τα σημαντικότερα στάδια και μηχανισμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ώστε να προδφάρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα βοήθημα αναφοράς σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Αρχείο pdf

Επιστροφή