ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 27/11/2019

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΑΔΑ: 65Σ346Ψ844-ΖΔΓ
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για το ΧΠ "Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020" στους άξονες προτεραιότητας 1,2,4 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Union Values (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/03/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/05/2022

Επιστροφή