ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βασική Δράση 3: Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:
- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
- ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας
- δημόσιος φορέας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο εγκατεστημένος/-η σε Χώρα του Προγράμματος
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Τοπική Δημοκρατία
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Τα προγράμματα διαλόγου για νέους μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων και άλλων εκδηλώσεων. Οι εν λόγω εκδηλώσεις προωθούν την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης και την επικοινωνία τους με υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτών των εκδηλώσεων είναι η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των νέων (μέσω της διατύπωσης θέσεων, προτάσεων και συστάσεων) σχετικά με τον τρόπο χάραξης και υλοποίησης των πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη. Κάθε πρόγραμμα διαλόγου για νέους αποτελείται από τρία στάδια:
- σχεδιασμός και προετοιμασία
- υλοποίηση των δραστηριοτήτων
- αξιολόγηση (το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και συζήτηση για τη δυνατότητα συνέχισης του σχεδίου)

Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και τους μηχανισμούς διαλόγου της. Οι μηχανισμοί διαλόγου διαρθρώνονται γύρω από τις προτεραιότητες και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ενώ προβλέπουν και εκδηλώσεις στις οποίες οι νέοι θα συζητούν τα θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους εμπειρογνώμονες του τομέα της νεολαίας και τους εκπροσώπους των δημόσιων αρχών που είναι επιφορτισμένοι με ζητήματα της νεολαίας με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων τα οποία είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - εθνικές συναντήσεις και διακρατικά/διεθνή σεμινάρια που παρέχουν δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης και ενεργού συμμετοχής των νέων – σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ζητήματα νεολαίας – για θέματα που έχουν σχέση με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και τους μηχανισμούς Διαλόγου
- εθνικές συναντήσεις και διακρατικά σεμινάρια που προετοιμάζουν το έδαφος για τις επίσημες διασκέψεις νεολαίας, οι οποίες διοργανώνονται κάθε εξάμηνο από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- εκδηλώσεις που προάγουν συζητήσεις και ενημέρωση για θέματα πολιτικής στον τομέα της νεολαίας τα οποία συνδέονται με τις δραστηριότητες που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας
- διαβουλεύσεις με τους νέους για να διερευνηθούν οι ανάγκες τους ως προς τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο (σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις, δημοσκοπήσεις κ.λπ.)
- συναντήσεις και σεμινάρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις ή συζητήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων/εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας σχετικά με το θέμα της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο
- προσομοιώσεις της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και των ρόλων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο αυτών των οργάνων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Μέγιστη επιχορήγηση που χορηγείται: 50.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/10/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Διακρατικές/διεθνείς δραστηριότητες: στη δραστηριότητα συμμετέχουν δύο τουλάχιστον οργανισμοί από δύο τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι Χώρα του Προγράμματος.
- Εθνικές δραστηριότητες: στη δραστηριότητα συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος
- Στο σχέδιο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 30 νέοι
- Σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει ομάδα συμμετεχόντων από τη χώρα του οργανισμού υποδοχής
- Η υποβολή των αιτήσεων στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός (στην περίπτωση της χώρας μας στο ΙΚΥ)
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Υπόψιν κας Ειρήνης Ντρούτσα,
Τηλ: 210 3726 323
Ε-mail: edroutsa@iky.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση