ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συνεργασία μεταξύ μικρών χώρων φιλοξενίας μουσικών εκδηλώσεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Ιδιωτικοί – κερδοσκοπικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί)
- Δημόσιες Αρχές (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο)
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Πολιτισμού
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : O γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η προώθηση της ζωντανής μουσικής μέσω της μεγέθυνσης των χώρων φιλοξενίας μουσικών εκδηλώσεων προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια γοργά μεταλλασσόμενη αγορά και ρυθμιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα καινοτόμου και βιώσιμης συνεργασίας τόσο μεταξύ μικρών χώρων μουσικών εκδηλώσεων όσο και μεταξύ μικρών χώρων και δημοσίων αρχών (εθνικών, τοπικών, περιφερειακών) για την προώθηση καινοτόμων συνεργατικών μοντέλων και την ανάδειξη του ρόλου αυτών των χώρων για την ταυτότητα της τοπικής κοινότητας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Συνεργασία μεταξύ μικρών χώρων μουσικών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
- Ανταλλαγές προσωπικού σε επισκέψεις μελέτης, σεμινάρια κατάρτισης
- Ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρηματικών στρατηγικών
- Επεξεργασία από τις πόλεις οικονομικών στρατηγικών για τη νυχτερινή ζώνη διασκέδασης με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για βιώσιμη λειτουργία χώρων μουσικών εκδηλώσεων
- Διάλογος με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές αρχές
- Εκστρατείες δημοσίων σχέσεων για την ανάδειξη της συνεισφοράς των μικρών μουσικών χώρων στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων
- Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : €600.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 15/11/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : 1. Μέγιστο ποσό επιδότησης:
- 70.000 ευρώ για έργα με τουλάχιστον 4 εταίρους από 3 διαφορετικές χώρες
- 50.000 ευρώ για έργα με τουλάχιστον 3 εταίρους από 2 διαφορετικές χώρες
- 30.000 ευρώ για έργα με τουλάχιστον 2 εταίρους
- 30.000 ευρώ για έργα ανεξαρτήτως αριθμό εταίρων και χώρας προέλευσης
2. Μέγιστο ποσοστό ενωσιακής συνδρομής: 90%
3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 13 προτάσεις
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
κ. Άννα Κασιμάτη, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ.: 210-3678512
E-mail: anna.kasimati@gfc.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση