ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ERASMUS +

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει και στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων, συνεργασιών και εργαλείων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της. Επίσης παρέχει την ευκαιρία σε, περισσότερα από 4 εκατομμύρια, Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα στηρίζει διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης της κατάρτισης και της νεολαίας ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Στηρίζονται, επιπλέον, οι εθνικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού χρηματοδοτεί τοπικές δράσεις και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων στημένων αγώνων, ντόπιγκ, βίας και ρατσισμού.
Σκοπός : Το ERASMUS + είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Βασική Δράση 1: Κινητικότητα ατόμων (Υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού, κοινές μεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση φοιτητικών δανείων)
- Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Υποστηρίζει διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες γνώσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, ανάπτυξη ικανοτήτων, ΤΠΕ πλατφόρμες υποστήριξης)
- Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής (υποστηρίζει γνώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας, μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, διαλόγους μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών, προώθηση της πολιτικής του προγράμματος)
- Δράσεις Jean Monnet (Υποστηρίζει ακαδημαϊκά ινστιτούτα ιδρύματα και ενώσεις, έδρες, κέντρα αριστείας, συζητήσεις για ακαδημαϊκή εργασία, διασκέψεις για μελέτες)
- Δράσεις για τον Αθλητισμό (Υποστηρίζει συνεργασίες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές εκδηλώσεις, τον διάλογο με ευρωπαϊκούς φορείς κλπ)
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 14.7000.000.000 ευρώ
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής: κα Ειρήνη Ντρούτσα
τηλ: 210 3726 323
email: edroutsa@iky.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.iky.gr/el/erasmusplus

Εκτύπωση   Προσκλήσεις