ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

URBACT III

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
- Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΤΠΕ
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
- Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
- Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
- Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Σκοπός : Το πρόγραμμα URBACT δημιουργήθηκε για να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη στις πόλεις της Ευρώπης και για να συνεισφέρει στην προώθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο σκοπός του URBACT είναι να διευκολύνει τα αστικά κέντρα ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις με τη δικτύωση, τη μάθηση από τις εμπειρίες των άλλων, τα διδάγματα και τον προσδιορισμό των καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν τις αστικές πολιτικές.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : το URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων (πακέτα δράσεων):
· Διακρατικά Δίκτυα
· Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
· Κεφαλαιοποίηση και διάδοση της γνώσης
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 96,3 εκ. ευρώ.
Επικοινωνία : Εθνικό σημείο επαφής URBACT:
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (EΥΣΣΑ)
Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr, eyssa@mnec.gr
Τηλ: 210 3726000, 210 3726031
Παρατηρήσεις : URBACT Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδα-Κύπρος
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ματθίλδη ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών
Μητροπόλεως 3, 105 57 Σύνταγμα
τηλ: 210 3726031
Fax: 210 3726028
mkonstantopoulou@mnec.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://urbact.eu/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις