ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Στόχος του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως με την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
Tο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» συγκροτούν το Ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες.
Σκοπός : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών που βασίζονται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει μια δραστήρια και ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών, που ενθαρρύνει τη δημοκρατική, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των πολιτών και καλλιεργεί την πλούσια πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με βάση τις κοινές μας αξίες και την κοινή μας ιστορία και μνήμη.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες:

1. Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων –προώθηση των δικαιωμάτων, απαγόρευση των διακρίσεων, ισότητα (συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων) και προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της απαγόρευσης των διακρίσεων·
2. Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών — προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, ανταλλαγές μεταξύ πολιτών διαφορετικών κρατών μελών και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία·
3. Δάφνη — καταπολέμηση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας·
4. Αξίες της Ένωσης — προστασία και προώθηση των αξιών της Ένωσης.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 1,56 δισ. ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L156/05.905.2021) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/692 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R0692) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υπουργείο Εσωτερικών
Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
Πληροφορίες: Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 2131361114
e-mail: a.karvounis@ypes.gr/ international@ypes.gr
Παρατηρήσεις : - Επικεφαλής Γενική Διεύθυνση: Δικαιοσύνη και Καταναλωτές
- Προηγούμενο πρόγραμμα: «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», «Ευρώπη για τους πολίτες»
- https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/02/apof8574-20220210.pdf
- https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/programmata-kai-synergasies/enimeroseis-anakoinoseis
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_el
Xρήσιμες συνδέσεις : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_el#---2
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Εκτύπωση   Προσκλήσεις