ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ισότητα των Φίλων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Κυβερνητικοί και ημικρατικοί οργανισμοί, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενώσεις τους,
φορείς ισότητας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, κέντρα κατάρτισης, άτομα με αναπηρία,
- ΜΚΟ, σύνδεσμοι και σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς επίσης και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Στόχοι της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη, η προώθηση και η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η ενδυνάμωση των γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 16/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Application Form: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/temp-form/af/af_cerv_en.pdf
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114 της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση