ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΗ 9ii.2 : Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης ΡΟΜΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3469
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/01/2019 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019 - 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/01/2019 - 30/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου), 14B.6a.27.2 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3458
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/12/2018 - 02/07/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3433
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης” της ΟΧΕ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3418
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Επιστροφή