ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Στόχοι : Στόχος του παρόντος Προγράμματος είναι η επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη:
Α) των δικαιούχων Ο.Τ.Α.: για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.
Β) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: για τη σύνταξη υποδείγματος μελέτης και τευχών δημοπράτησης, που στοχεύουν στην προτυποποίηση κατηγοριών έργων υποδομής, ή γενικού συμφέροντος, από τρίτους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα συναφθούν για το σκοπό αυτό με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του προγράμματος.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 7.500.000 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : - ΚΥΑ 2/89947/2017 (ΦΕΚ 4704/Β/29-12-2017)
- Αρ. 73, Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Πληροφορίες: 2132116227 – 2132116219 – 2132116228
e-mail: i.kontoriga@tpd.gr – e.mantopoulou@tpd.gr – d.anagnostopoulos@tpd.gr.
Παρατηρήσεις : - Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους δήμους των κατηγοριών (α) , (β) και (δ) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας (γ), δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά δήμο
- Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξή του στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στη μηχανογραφική επεξεργασία τους και την παρακολούθηση της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε
- Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/epixorigiseis-ota/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/index.php?tag=tpd_meletes

Εκτύπωση   Προσκλήσεις