ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Η στρατηγική του Προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματικούς κεντρικούς στόχους:
- Τη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα
- Την αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών
μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών όπως:

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού συστήματος και ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
3. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση ή/και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
4. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
- Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
- Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
- Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
- Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
- Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα
- Βιολογική Γεωργία
- Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000
- Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
- Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων
- Συνεργασία
- Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)
- Τεχνική βοήθεια
Προϋπολογισμός : 5,88 εκατ. ευρώ (4,72 εκατ. ευρώ Ευωπαϊκή Ένωση & 1,16 εκατ. ευρώ Εθνική Συμμετοχή)
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.agrotikianaptixi.gr
Τηλέφωνο: 210 5275100
e-mail: agrotikinaptixi@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.agrotikianaptixi.gr/el
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticAgrotikiAnaptyxi.aspx

Εκτύπωση   Προσκλήσεις