ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 "Συνδεδεμένη Περιφέρεια" (“Connected Region”) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/05/2019 - 13/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 " Καινοτόμα και Έξυπνη Περιφέρεια" (“Innovative and Smart Region”) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/05/2019 - 12/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3692
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/05/2019 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3691
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/05/2019 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ∆ράσεις εφαρµογής Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) στα µικρά νησιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3603
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/05/2019 - 28/02/2020

Επιστροφή