ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.
- Βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία.
- Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογή αλιευτικών δεδομένων και βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σκοπός : Η ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος:
- Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
- Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
- Προαγωγή της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
- Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
- Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
- Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 523 εκατ. ευρώ (389 εκατ. ευρώ Ευρωπαϊκή Ένωση & 134 εκατ. Εθνική Συμμετοχή)
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 213 1501150
e-mail: infoalieia@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.alieia.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx

Εκτύπωση   Προσκλήσεις