ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Ενίσχυση της χωρικής συνοχής και αναβάθμιση των υποδομών προς την κατεύθυνση της άρσης των φαινομένων απομόνωσης (εσωτερικής & εξωτερικής) που συνεπάγεται η νησιωτική φυσιογνωμία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Ενίσχυση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν τα νησιά.
- Κοινωνική στήριξη στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των φαινομένων που προκύπτουν από την κρίση, όσο και την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
- Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και ανάδειξή τους σε τοπικό πόρο που θα μετασχηματιστεί σε μηχανισμός ανάπτυξης.
Σκοπός : Σκοπός του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου είναι η «Αναστροφή της φθίνουσας αναπτυξιακής πορείας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επιδίωξη της πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής χωρικής και κοινωνικής συνοχής και διατήρηση της ιδιαίτερης νησιωτικής φυσιογνωμίας κάθε νησιού.»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές κατηγορίες Δράσεων:
- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
- Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης)
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
- Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
- Στήριξη μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
- Προαγωγή της προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή
- Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων
- Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών
- Τεχνική Βοήθεια
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 301.669.499 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 22513 52000
e-mail: vorioaigaio@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.pepba.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPNorthernAegean.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2018/12/Programme_2014GR16M2OP010_3_1_el.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις