Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41901 / 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41900/23.7.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, "Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής".

ΦΕΚ: 1135 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 2/49931/0004 / 27.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.128529/2009 (ΦΕΚ 2077/τΒ΄/25.9.2009) Υγειονομικής Διάταξης "Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων".

ΦΕΚ: 1135 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Υ1γ/ΓΠ/93261 / 27.07.2010 (Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση έναρξης λειτουργίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)

ΦΕΚ: 1117 Β΄ / 22-07-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Οικ. Κ1-1541/ 24.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

ΦΕΚ: 120 Α΄ / 21-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3865 / 20.07.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

ΦΕΚ: 120 Α΄ / 21-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3865 / 2010

Τίτλος νομοθετήματος: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

ΦΕΚ: 115 Α΄ / 15-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3863 / 15.07.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 112 Α΄ / 13-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3861 / 08.07.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 112 Α΄ / 13-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3861/2010

Επιστροφή