Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Χαρακτηρισμός Μελετών για την διαχείριση οδικής ασφάλειας σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας ως εθνικού επιπέδου.

ΦΕΚ: 1550 Β΄ / 20-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/4595/ε/806 / 09.09.2010 (Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Χαράλαμπου Παμπούκη.

ΦΕΚ: 1544 Β΄ / 16-09-2010

Νομοθέτημα: Απόφαση Πρωθ. Υ266 / 15.09.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλογέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής κατά την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

ΦΕΚ: 1545 Β΄ / 16-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 52669 / 15.09.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

ΦΕΚ: 1545 Β΄ / 16-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 50975 / 07.09.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΦΕΚ: 1540 Β΄ / 15-09-2010

Νομοθέτημα: Απόφαση Πρωθυπουργού Υ 264 / 14.09.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα "Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων".

ΦΕΚ: 1541 Β΄ / 15-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 111526/Δ4 / 10.09.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

ΦΕΚ: 1536 Β΄ / 09-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 50966 / 7.09.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΦΕΚ: 154 Α΄ / 07-09-2010

Νομοθέτημα: Π.Δ. 89/7.9.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Σύσταση μιας θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΦΕΚ: 1507 Β΄ / 07-09-2010

Νομοθέτημα: Απόφαση Πρωθυπουργού Υ262/7/9/2010

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 1511 Β΄ / 07-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 1025/15/62-ζ/06.09.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Προστασίας του Πολίτη)

Επιστροφή