Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.

ΦΕΚ: 141 Α΄ / 17-08-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3871/16.08.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ

ΦΕΚ: 1291 Β΄ / 11-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 35130/739/ 09.08.2010 (Υπ. Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.

ΦΕΚ: 1292 Β΄ / 11-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 45892 / 11.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

ΦΕΚ: 138 Α΄ / 09-08-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3870 / 09.08.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε." για την "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην Ανάπτυξη νέων Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας".

ΦΕΚ: 1188 Β΄ / 06-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 152.941/ΨΣ6173-Α1/ 28.07.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών Πράξεων "Ψηφιακής Σύγκλισης" στο ΕΣΠΑ (ΜΑΠΨΣ).

ΦΕΚ: 1198 Β΄ / 06-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 152731/ΨΣ5746 ΔΦ100 / 20.7.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε." για την Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-contect).

ΦΕΚ: 1267 Β΄ / 06-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 152.850/ΨΣ6007-Α1 / 23.07.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: τροποποίηση της υπ' αριθμ. 64699/5812/19-09-2008 Υ.Α. "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.".

ΦΕΚ: 1170 Β΄ / 04-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 0.13463 / οικ.6.2366 / 20.7.2010 (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

Τίτλος νομοθετήματος: Ορισμός της "Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.", ως Δικαιούχου για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Καλλικράτη" στους άξονες: 1) "Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών/Αποκεντρωμένων Διοικήσεων". 2) "Ηλεκτρονικός Δήμος/Περιφέρεια/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση 3) Εγκατάσταση και Λειτουργία νέων e-ΚΕΠ".

ΦΕΚ: 1165 Β΄ / 03-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 7044 / 02.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΦΕΚ: 129 Α΄ / 03-08-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3868 / 31.07.2010

Επιστροφή