Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".

ΦΕΚ: 1032 Β΄ / 07-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α 0.12047/οικ. 6.2068 / 28.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

Τίτλος νομοθετήματος: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης "Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ

ΦΕΚ: 1036 Β΄ / 07-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α 4566/828/0020 / 23.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Τίτλος νομοθετήματος: Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 102 Α΄ / 01-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3858 / 29.06.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών για την Επιβεβαίωση της Επάρκειας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για συμμετοχή σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως τελικού δικαιούχου.

ΦΕΚ: 988 B΄ / 30-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 33673 / 16.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, στους ΟΤΑ για το έτος 2010.

ΦΕΚ: 959 Β΄ / 30-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. οικ. 33411 / 11.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Μακεδονία - Θράκη", "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος" και "Αττική" του ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΦΕΚ: 968 Β΄ / 30-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 27091/ΕΥΣ 4330 / 23.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΦΕΚ: 919 Β΄ / 24-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 12626 / 17.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα.

ΦΕΚ: 920 Β΄ / 24-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 35297 / 24.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 94 Α' / 23-06-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3854 / 21.06.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 95 Α' / 23-06-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3855 / 21.06.2010

Επιστροφή