Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΦΕΚ: 1515 Β΄ / 07-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 16822 / 02.09.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Υφ. Στον Πρωθυπουργό)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

ΦΕΚ: 1515 Β΄ / 07-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 16820 / 02.09.2010 (Υφ. στον Πρωθυπουργό)

Τίτλος νομοθετήματος: Ενσωμάτωση στην ελληνική τάξη της Οδηγίας 2006/46ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

ΦΕΚ: 150 Α΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3873/2010 / 03.09.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Κατανομή πιστώσεων έτους 2010 στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της Χώρας για την υλοποίηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013.

ΦΕΚ: 1411 Β΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 167305 / 17.08.2010 (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Τίτλος νομοθετήματος: Ανάκληση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305/2010 (ΦΕΚ 226 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα τα οποία προκύπτουν από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου.

ΦΕΚ: 1443 Β΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/18009 / 12.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Έρευνας για τη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων έτους 2010, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής του για το έτους 2010.

ΦΕΚ: 1498 Β΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 8706/Γ3-759 / 05.08.2010 (Υπ. Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια.

ΦΕΚ: 1502 Α΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 106997/Δ4 / 01.09.2010 (Υπ. Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.

ΦΕΚ: 1503 Β΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 015968/3.2570 / 06.09.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Τίτλος νομοθετήματος: Χρηματοδότηση / Επιχορήγηση του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης ως Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0053): "Shop in Shop στη δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση του επαγγελματία" από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 - 2009 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΦΕΚ: 1439 Β΄ / 06-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 15298/ΕΥΔ&ΠΤΣ 962 / 12.04.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

ΦΕΚ: 1389 Β΄ / 03-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 50038 / 03.09.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Επιστροφή