Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους.

ΦΕΚ: 1383 Β΄ / 02-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 706 / 16.07.2010 (Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Τίτλος νομοθετήματος: Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".

ΦΕΚ: 1356 Β΄ / 01-09-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 35312/ΕΥΣ 5239 / 11.08.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

ΦΕΚ: 1358 Β΄ / 01-09-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 49317 / 31.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Προστασίας του Πολίτη

Τίτλος νομοθετήματος: Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 2143/205/Φ.0020Α.1/24.2.2009 υπουργικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική - Ενίσχυση φορέων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ στο Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών κα της Γνώσης (ΦΕΚ Β΄ 419/9.3.2009).

ΦΕΚ: 1342 Β΄ / 31-08-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 5917/1131/0020 / 09.08.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

Τίτλος νομοθετήματος: Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του άρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄/3.5.2010).

ΦΕΚ: 1334 Β΄ / 30-08-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 / 27.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. Φ. 130181/23198/10 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β' 562).

ΦΕΚ: 1336 Β΄ / 27-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Φ. 130181/39150 / 27.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009.

ΦΕΚ: 1323 Β΄ / 27-08-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 2/4940/002 / 09.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Ορισμός διαδικτυακών τόπων.

ΦΕΚ: 1317 Β΄ / 26-08-2010

Νομοθέτημα: Απόφαση Πρωθυπουργού Υ255/24.08.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄ /3.8.2010) περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχή εργασίας.

ΦΕΚ: 1315 Β΄ / 25-08-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Γ.Π.οικ. 104720 / 25.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας του Πολίτη - Πολιτισμού και Τουρισμού)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών περιφερειακών αρχών.

ΦΕΚ: 1314 Β΄ / 25-08-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 48198 / 25.08.2010 (Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Επιστροφή