Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2010.

ΦΕΚ: 896 Β΄ / 22-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Δ15/οικ/11819 / 02.06.2010 (Υπ. Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων των ενιαίων ΝΑ και των Νομαρχών.

ΦΕΚ: 859 Β' / 18-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 2/38146/0022 / 08.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικού και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 90 Α΄ / 17-06-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3853 / 16.06.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

ΦΕΚ: 854 Β΄ / 17-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/27/13947 / 16.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ΦΕΚ: 84 Α΄ / 02-06-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3850 / 31.05.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 66 Α΄ / 11-05-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3846 / 10.05.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.

ΦΕΚ: 5 Α΄ / 19-01-2010

Νομοθέτημα: Π.Δ. 5 / 19-11-2010

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16820/2.9.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου".

ΦΕΚ: 134 Β΄ / 09-02-2001

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 1500 / 28.01.2011 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Σύσταση "Κομβικού Σημείου Επαφής" στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΦΕΚ: 65 Β΄ / 28-01-2001

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 318/Δ1.94 / 12.01.2011

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Δημοτικές εκλογές.

ΦΕΚ: 222 B΄ / 04-02-0201

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 3605 / 31.01.2014 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

Επιστροφή