Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1435) και την υπ’ αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) καθώς και της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1212).

ΦΕΚ: 814 Β΄ / 14-03-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.140424 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

ΦΕΚ: 677 Β΄ / 03-03-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 24 Α΄ / 01-03-2017

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456 / 01.03.2017

Τίτλος νομοθετήματος: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βε- βαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.

ΦΕΚ: 618 Β΄ / 28-02-2017

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ: 1025 (Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.

ΦΕΚ: 491 Β΄ / 20-02-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθ. 26385 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ.

ΦΕΚ: 490 Β΄ / 20-02-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 26412 (Ο ΥΦ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών.

ΦΕΚ: 441 Β΄ / 15-02-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 4932 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 17 Α΄ / 15-02-2017

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452 / 14.02.2017

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

ΦΕΚ: 347 B' / 08-02-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 151585/323 (ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).

ΦΕΚ: 272 Β΄ / 06-02-2017

Νομοθέτημα: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824 (Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Επιστροφή