Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

ΦΕΚ: 129 A΄ / 17-10-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 / 17.10.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.

ΦΕΚ: 2143 Β΄ / 06-10-2015

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1216 / 01.10.2015 (Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΦΕΚ: 2110 Β΄ / 29-09-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 150277/Α1 / 25.09.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β΄ 1867).

ΦΕΚ: 2110 Β΄ / 29-09-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 70905 / 29.09.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΦΕΚ: 116 Α΄ / 23-09-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73 / 23.09.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

ΦΕΚ: 2076 Β΄ / 22-09-2015

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Υ1 / 22.09.2015 (Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΦΕΚ: 2076 Β΄ / 22-09-2015

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Aριθμ. Υ2 / 22.09.2015 (Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών.

ΦΕΚ: 2052 Β΄ / 18-09-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. Κ1/145092 / 16.09.2015 (Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2015 − 2016.

ΦΕΚ: 2037 Β΄ / 17-09-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 145586/17−09−2015/Κ1 / 14.09.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδακτικό έτος 2015−2016.

ΦΕΚ: 2037 Β΄ / 17-09-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 145582/17−09−2015/Κ1 / 14.09.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή