Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης μέσω των ΚΕΠ για τη διάθεση ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο.

ΦΕΚ: 2020 Β΄ / 17-09-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/29/29422 / 14.09.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών.

ΦΕΚ: 2021 Β΄ / 17-09-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 90951 / 07.09.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 (Β΄ 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.13922/20.8.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1806) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716/17.8.2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων»

ΦΕΚ: 2004 Β΄ / 15-09-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 15278/2015 / 11.09.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΦΕΚ: 108 Α΄ / 10-09-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10.09.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 24001/ 11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449 Β΄/ 14−6−2013), όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 1931 Β΄ / 09-09-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 31636 / 09.09.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525)

ΦΕΚ: 1867 Β΄ / 31-08-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 57384 / 31.08.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

ΦΕΚ: 107 Α΄ / 28-08-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66 / 28.08.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΦΕΚ: 102 Α΄ / 26-08-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / 26.08.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

ΦΕΚ: 1822 Β΄ / 24-08-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.

ΦΕΚ: 1824 Β΄ / 24-08-2015

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. απόφ. 163/4Γ/9−7−2015 / Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Επιστροφή