Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 181 Α' / 24-12-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4356 / 24.12.2015 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Στοχοθεσία − Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού − Παρακολούθηση εκτέλεσης.

ΦΕΚ: 2934 B' / 24-12-2015

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. 2/82445/ ΔΠΓΚ / 24.12.2015 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών.

ΦΕΚ: 2828 B' / 23-12-2015

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. 133384/6587 / 10.12.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2014 − 31.12.2015

ΦΕΚ: 2833 B' / 23-12-2015

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθμ. οικ.53986/2681 / 17.12.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνι- ακών τους προγραμμάτων και δράσεων.

ΦΕΚ: 179 A' / 22-12-2015

Νομοθέτημα: Πράξη 50 της 22−12−2015 (ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Τίτλος νομοθετήματος: Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/ 2014»

ΦΕΚ: 2784 B' / 21-12-2015

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217 / 08.12.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση απόφασης εφαρμογής ενιαίου προγράμματος προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.

ΦΕΚ: 2798 B' / 21-12-2015

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθμ. 131220 / 17.12.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους−μέλους και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 178 A΄ / 18-12-2015

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4355 / 18.12.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7−11−2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΦΕΚ 3018/7−11−2014 τ. Β).

ΦΕΚ: 2751 Β΄ / 17-12-2015

Νομοθέτημα: ΚΥΑ Αριθμ. Δ23/οικ.58874/4228 / 16.12.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

ΦΕΚ: 176 Α΄ / 16-12-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 / 16.12.2015

Επιστροφή