Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

ΦΕΚ: 20 Β' / 14-01-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ / 04.01.2016 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» Για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

ΦΕΚ: 2941 B' / 31-12-2015

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. Π/112/214196 / 30.12.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.

ΦΕΚ: 2922 B' / 31-12-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΕΑΠ2002217ΕΞ2015 / 8.12.2015 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 152.535/ΨΣ6243−Α1 (ΦΕΚ 3031/ Β΄2013) κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης «Ε.Φ.Δ Ε.Ε.Τ.Α.Α.».

ΦΕΚ: 2925 Β' / 31-12-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 152.690/ΨΣ6711−Α1 / 7.12.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2016.

ΦΕΚ: 2988 Β' / 31-12-2015

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 3029/71/15.12.2015 (ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.».

ΦΕΚ: 184 A' / 30-12-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / 30.12.2015 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

ΦΕΚ: 183 A' / 30-12-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / Πράξη 51 της 30−12−2015 (ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Τίτλος νομοθετήματος: Συγκρότηση Εθνικού Δικτύου των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014−2020.

ΦΕΚ: 2845 B' / 24-12-2015

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. 132358/ΕΥΣΣΑ2690 / 18.12.2015 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

ΦΕΚ: 2844 B' / 24-12-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/39514 / 21.12.2015 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών».

ΦΕΚ: 182 Α΄ / 24-12-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ 24.12.2015 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Επιστροφή