Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Στο Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελ− ληνικής ιθαγένειας − Ενσωμάτωση στην ελληνική έννο− μη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και ερ− γασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76/Α΄/9.7.2015: Στη σελίδα 733, στην Β΄ στήλη, στον τριακοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 22, παρ. 6, μεταξύ των φράσεων «αίτηση εντός» και «(Β΄ 2665) υπουργικές αποφάσεις» προστίθεται η φράση «των προθεσμιών που ορίστηκαν στις με αριθμούς Φ1/161753/Β3/8.10.2014 και Φ1/161748/ Β3/8.10.2014».

ΦΕΚ: 88 Α΄ / 30-07-2015

Νομοθέτημα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ν. 4332/2015

Τίτλος νομοθετήματος: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80).

ΦΕΚ: 87 Α΄ / 23-07-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4335 / 23.07.2015 (

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.

ΦΕΚ: 1537 Β΄ / 22-07-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΠΟΛ: 1162 / 22.07.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

ΦΕΚ: 1525 Β΄ / 21-07-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 49214 / 21.07.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

ΦΕΚ: 84 Α' / 18-07-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / 18.07.2015 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΦΕΚ: 83 Α' / 18-07-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 54 / 18.07.2015 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΦΕΚ: 1500 Β' / 17-07-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Aριθ. 70867 / 30.06.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 κα ι 45 του Ν. 4172/2013.

ΦΕΚ: 1500 Β' / 17-07-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. ΠΟΛ. 1151 / 14.07.2015 (Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

ΦΕΚ: 80 Α΄ / 16-07-2015

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334 / 16.07.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.

ΦΕΚ: 1482 Β' / 16-07-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000989 ΕΞ2015/ Χ.Π.2314 / (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή