Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015.

ΦΕΚ: 1815 Β΄ / 21-08-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 28962 / 18.08.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. οικ.21389/24.6.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Επαναφορά Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους με τις διατάξεις του Ν.4325/2015»

ΦΕΚ: 1813 Β΄ / 21-08-2015

Νομοθέτημα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ αριθμ. οικ.21389/ 24.6.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ Β΄/1716/17.8.2015) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων» .

ΦΕΚ: 1806 Β΄ / 20-08-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 13922 / 20.08.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής δημοπρασίας οχημάτων του Δημοσίου

ΦΕΚ: 1736 Β΄ / 18-08-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/899/23480 / 26.06.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

ΦΕΚ: 1716 Β΄ / 17-08-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 13289 / 07.08.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016.

ΦΕΚ: 1622 Β΄ / 31-07-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 26947 / 31.07.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.

ΦΕΚ: 1621 Β΄ / 31-07-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 26945 / 31.07.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).

ΦΕΚ: 90 Α΄ / 31-07-2015

Νομοθέτημα: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / 31.07.2015

Τίτλος νομοθετήματος: Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΦΕΚ: 1617 Β΄ / 31-07-2015

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 / 31.07.2015 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση της υπ’ αριθ. 49214/21−7−2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).

ΦΕΚ: 1620 Β΄ / 31-07-2015

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθ. 57382 / 31.07.2015 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή