Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), μετά από την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας.

ΦΕΚ: 162 Α΄ / 07-09-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95 / 30.08.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιω- μάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

ΦΕΚ: 2848 Β΄ / 07-09-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 1332/93570 / 23.08.2016 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών.

ΦΕΚ: 2759 Β΄ / 01-09-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. K1/138816 / 30.08.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.

ΦΕΚ: 2712 Β΄ / 30-08-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ22/οικ. 37641 /1450 / 22.08.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β’ του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (Α’24), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς διατάξεις».

ΦΕΚ: 2494 Β΄ / 12-08-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 181627/1185 / 02.08.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΦΕΚ: 2471 Β΄ / 10-08-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 / 27.08.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 149 Α΄ / 09-08-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4414 / 08.08.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΦΕΚ: 147 Α΄ / 08-08-2016

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 / 05.08.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβου- λίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 148 Α΄ / 08-08-2016

Νομοθέτημα: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4413 / 05.08.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 159 Α΄ / 06-08-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415 / 06.09.2016(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Επιστροφή