Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/ 30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 3232 B' / 05-10-2016

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθ. οικ. 47926 / 05.10.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 185 A' / 30-09-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4425 / 30.09.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός του συνολικού ύψους της χρηματοδότησης έτους 2016, του ποσοστού χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., του τρόπου πληρωμής καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ. Α’/09-08-2016) που αφορά στην Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης».

ΦΕΚ: 3108 B' / 28-09-2016

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθμ. 2/75333/ΔΠΔΑ / 22.09.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 182 A' / 27-09-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4423 / 27.09.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951/2001 (ΦΕΚ 1397/22.10.2001 τ. Β.) απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ΦΕΚ: 2991 Β΄ / 19-09-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. Δ22 /οικ.40324/1605 / 08/0902016 / 08.09.2016 (Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016- 31.12.2016.

ΦΕΚ: 2993 Β΄ / 19-09-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 35802/2035 / 14.09.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 24001/ 11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β΄/ 14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 2908 Β΄ / 13-09-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 27577 / 06.09.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. Οικ. 3848/18-3-2015 περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" στις "Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων"».

ΦΕΚ: 2891 Β΄ / 12-09-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. οικ. 10383 / 02.09.2016 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

ΦΕΚ: 2873 Β΄ / 09-09-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 144820 / 08.09.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια για το διδακτικό έτος 2016-2017.

ΦΕΚ: 2873 Β΄ / 09-09-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 144807 / 08.09.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή