Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν.3044/2002.

ΦΕΚ: 2435 B' / 05-08-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ / 28.07.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

ΦΕΚ: 155 Α' / 05-08-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80 / 25.07.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

ΦΕΚ: 2360 Β' / 01-08-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 76835/ΕΥΘΥ739 / 19.07.2016 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 136 Α' / 28-07-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4409 / 28/07/2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 134 Α' / 27-07-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4407 / 27.07.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.

ΦΕΚ: 2311 Β' / 26-07-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. οικ. 23976 / 22.07.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017.

ΦΕΚ: 2312 Β' / 26-07-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 23977 / 22.07.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚHTΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών.

ΦΕΚ: 133 Α' / 26-07-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4406 / 25.07.2016 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΦΕΚ: 2306 Β' / 25-07-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 77288 / 20.07.2016 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 από- φασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.

ΦΕΚ: 2293 Β' / 25-07-2016

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1100 / 06.07.2016 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή