Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

ΦΕΚ: 3521 Β΄ / 01-11-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 205 Α΄ / 31-10-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430

Τίτλος νομοθετήματος: Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία.

ΦΕΚ: 3499 Β΄ / 31-10-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1011/38/34-μβ΄ (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 199 Α΄ / 21-10-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4429

Τίτλος νομοθετήματος: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

ΦΕΚ: 3379 B΄ / 19-10-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. 108647 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

ΦΕΚ: 3378 Β΄ / 19-10-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 108645 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

ΦΕΚ: 3380 Β΄ / 19-10-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 108646 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

ΦΕΚ: 3377 Β΄ / 19-10-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 108644 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/ 66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β’/24-06-2016) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

ΦΕΚ: 3280 B' / 12-10-2016

Νομοθέτημα: K.Υ.Α. Αριθμ. 16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565 / (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β’/1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α’) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 3233 B' / 07-10-2016

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 329823 /22861/1694/307 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Επιστροφή