Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

ΦΕΚ: 3794 Β' / 25-11-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614 / 18.11.2016 (Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

ΦΕΚ: 3698 B' / 16-11-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. απόφ. 158/2016 / 25.10.2016 (Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλι- μακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO, μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδια κού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 213 A' / 15-11-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4433 / 15.11.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρα- τίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δη- μοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 212 A' / 14-11-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4432 / 14.11.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ΦΕΚ: 210 Α΄ / 05-11-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 125

Τίτλος νομοθετήματος: Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΦΕΚ: 208 Α΄ / 04-11-2016

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 123 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

ΦΕΚ: 3610 Β΄ / 04-11-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Υ172 / (Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 207 Α΄ / 04-11-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4431

Τίτλος νομοθετήματος: Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

ΦΕΚ: 3550 Β΄ / 03-11-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. 113848 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ.Α΄/8-8-2016).

ΦΕΚ: 206 Α΄ / 03-11-2016

Νομοθέτημα: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (Από τη Βουλή των Ελλήνων)

Επιστροφή